Cuddle reprezinta dragoste, familie, fericire, bucurie la fiecare pas, copii voioși și zambitori, libertate de mișcare. So, let's cuddle your baby feet!

Condiţii Generale

Pentru utilizarea acestui site este necesar sa cititi si sa acceptati termenii si conditiile de mai jos. Vizitarea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

SC Sable Design SRL îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.

Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.cuddle.ro, denumit în continuare în acest document ” www.cuddle.ro “, este un produs al Sable Design SRL (denumit în continuare în acest document ” Cuddle Shoes “). Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Cuddle Shoes, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.

Sable Design SRL şi www.cuddle.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. www.cuddle.ro şi Sable Design SRL nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de www.cuddle.ro.

Cuddle Shoes şi www.cuddle.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe www.cuddle.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul Cuddle Shoes sau www.cuddle.ro insa Cuddle Shoes si www.cuddle.ro va depune toate diligentele pentru a se asigura ca aceste sistemele informatice si programele software folosite nu contin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau proprietăţi distructive.
Fiecare utilizator al www.cuddle.ro  este de acord că, la cererea Sable Design SRL, să exonereze de răspundere www.cuddle.ro şi Sable Design SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că www.cuddle.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul www.cuddle.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către Sable Design SRL şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a Sable Design SRL şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).

Conţinutul şi designul www.cuddle.ro, precum şi orice alt material având legătura cu www.cuddle.ro  trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design) aparţin Sable Design SRL şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului www.cuddle.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea Sable Design SRL. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui www.cuddle.ro sau Cuddle Shoes sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele www.cuddle.ro sau Cuddle Shoes fără aprobarea scrisă prealabilă a Sable Design SRL.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta www.cuddle.ro  şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau idee către www.cuddle.ro  sau Sable Design SRL, recunoaşteţi Sable Design SRL dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.
Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste idei sau sugestii


Utilizarea conţinutului ” cuddle.ro “

Este interzisă utilizarea www.cuddle.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin intermediul www.cuddle.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document. Fiecare utilizator al www.cuddle.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul www.cuddle.ro intr-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru www.cuddle.ro.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a www.cuddle.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Conţinutul www.cuddle.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială.

Dreptul de utilizare www.cuddle.ro:
   •  este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează www.cuddle.ro şi nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
   •    permite obţinerea anumitor materiale realizate de către Sable Design SRL şi www.cuddle.ro şi publicate prin intermediul www.cuddle.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de Sable Design SRL şi www.cuddle.ro. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
   •    nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului www.cuddle.ro. Fac excepţie cazurile în care Sable Design SRL acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite conditii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi Sable Design SRL folosind informaţiile afişate în pagina de contact.

 1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Sable Design SRLcu sediul in Intrarea Garii nr 4B, Mogosoaia, Ilfov, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr J23/209/20.01.2020 având CUI nr42129761 (denumita in continuare “Operatorul“),

 Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Sable Design SRLcu sediul in Intrarea Garii nr 4B, Mogosoaia, Ilfov, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J23/209/20.01.2020, având CUI nr: 42129761,

 

Categorii de date cu caracter personal procesate:

Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de contact: nume, prenume, telefon mobil, adresa de email;
 • Date de plata: cont bancar, nume titular bancar;

Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor in program vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 • organizarii si desfasurarii campaniilor;
 • atribuirii produselor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura cumparatorilor urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In cadrul acestui website pot fi desfasurate promotii in cadrul carora desemnarea castigatorilor se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Intrarea Garii nr 4B, Mogosoaia, Ilfov, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail info@cuddle.ro.

 Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand cumparatorilor. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Operatorul are dreptul de a modifica prezentul articol la Regulament oricand, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinata cumparatorilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor in Program vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Garantie

 

Toate Bunurile comercializate de catre Cuddle Shoes, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare.

Pentru produsele vândute societatea acordă o garanție comercială de 30 de zile de la data livrării produsului, pentru deficiențe neiimpozabile cumpărătorului, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și întreținere. 

Garantia va fi asigurata in cel mult 15 zile calendaristice de la data sesizarii. Astfel, daca produsul prezinta defecte de fabricatie, fie va vom inlocui produsul, fie va vom returna contravaloarea produsului, in situatia in care inlocuirea nu este posibila. Pentru garantie, este necesar sa prezentati factura fiscala si certificatul de garantie.

Conditii in care garantia comerciala nu se acorda:

 

 • Uzura fizica normala a produsului;
 • Produs incomplet;
 • Intretinere defectuoasa  (produsul a fost spalat in masina de spalat ) ; pentru curatare s-au folosit produse neadecvate: detergenti, solventi, alcool, acetona, etc
 • Decolorare ca urmare a expunerii indelungate la soare sau alta sursa ce degaja  caldura (calorifer/radiator, uscator par, soba)
 • Asupra produsului au intervenit modificari (reparatii), inclusiv vopsirea acestuia; 
 • Deteriorarea produsului ca urmare a unor calamitati naturale (foc, cutremur, inundatie etc.)
 • Defecte produse de transportul, manipularea si depozitarea/pastrarea in conditii necorespunzatoare (temperaturi si umiditate excesive)
 • Deteriorarea produsului cauzată de șocuri mecanice ( rupere, agățare, lovire, zgâriere)
 • Deteriorari si defecte cauzate de utilizarea neadecvata, in mod abuziv, incorecta si/sau in conditii improprii, altele decat cele pentru care produsul a fost testat si conceput.
 • Lipsa certificatului de garantie si a facturii fiscale.

Pentru orice defecte pe care le-ati putea indentifica in perioada de garantie specificata mai sus, va rugam sa ne trimiteti produsul inapoi pentru evaluare. Va rugam sa ne semnalati defectele identificate printr-un email la info@cuddle.ro

Pentru defectele de fabricatie, costurile aferente transportului de retur cad in sarcina companiei noastre.